Plaatsingsinformatie


    

Plaatsingsinformatie voor ouders

Openingstijden en bereikbaarheid De Kleine Buddha:

De Kleine Buddha is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 6.45 en 18.30 uur.
Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering hierop vormen de wettelijk verplicht gestelde feestdagen. Wij zijn ook gesloten op carnavals maandag en 31 december (brugdagen).

De Kleine Buddha is bereikbaar op: 06 - 380 796 14
In spoedgevallen of vragen die niet kunnen wachten graag een appje sturen of een mail naar info@dekleinebuddha.nl.

Aanmelding:

U kunt uw kind al vanaf één dagdeel (5,5 uur) per week plaatsen (eventueel flexibel in te delen)
Eén dagdeel per week is de minimale afname. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via het digitale inschrijfformulier op www.dekleinebuddha.nl. De Kleine Buddha hanteert geen inschrijfkosten.
De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens het privacyreglement. Op het inschrijfformulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Na inschrijving ontvangt u per mail de plaatsing overeenkomst, welkomstbrief, algemene voorwaarden en het incassoformulier. Deze dienen te worden ondertekend door de ouders voordat de plaatsing start.
Voorafgaand aan de plaatsingsdatum nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Ook uw kindje is dan natuurlijk van harte welkom, we zullen tijdens het gesprek een vragenlijst invullen en een wendag inplannen.
Bij plaatsing ontvangt u een eigen ouderlogin voor onze app van Bitcare waar uzelf de planning kunt beheren en toegang heeft tot uw kind zijn digitale dagboekje.

Stamgroepen:

Elk kind dat geplaatst is bij De Kleine Buddha maakt onderdeel uit van een stamgroep (peutergroep of babygroep), dit geldt ook voor de flexkids Op bepaalde momenten kan het voorkomen dat de stamgroepen worden samengevoegd zoals bijvoorbeeld in vakantieperiodes, pauzes van de leidsters, begin en einde van de dag.

Ziektedagen en ruil/verlofdagen:

Ziektedagen kunnen niet worden ingehaald. Vakantiedagen kunnen wel worden ingehaald (credituren). Dagen mogen ook altijd geruild worden in overleg en mits er plaats is. Dit kan worden aangegeven in Bitcare. Ziekte en verlofdagen worden niet vergoed in geld. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het plannen van inhaaldagen.

Credituren Bitcare

Bitcare rekent voor elke dag verlof credituren, het saldo van de credituren kun je als ouder zelf vinden in het profiel van uw kind op app.bitcare.com. De credituren worden berekend nadat de verlofdag is geweest. Van te voren credituren inwisselen is niet mogelijk. De credituren blijven 1 jaar staan, op 1 januari van elk jaar vervallen de credituren.

Ziekte

Ziekte vernemen de leidsters van de groep graag per telefoon, whatsapp of via Bitcare. Afmelden bij ziekte graag voor 8 uur ’s morgens. Indien het kind ziek wordt tijdens zijn / haar verblijf op De Kleine Buddha zullen wij u daarover inlichten en dient u uw kind op te halen ( bij 1 op 1 aandacht en boven de 38.5 graden koorts, ie protocol ziekte). Mocht u uw kind niet zelf kunnen ophalen, dan nemen wij contact op met de door u aangegeven relatie of dan kunnen de ouders zelf contact leggen met deze relatie, de persoon die het kind ophaalt moet wel doorgegeven worden aan de leidsters op de groep.
 
Contracten:

Bij De Kleine Buddha kunt u zowel een flexibel contract afnemen of een contract met vaste dagen.

Contracten zijn bij De Kleine Buddha altijd op basis van 52 weken, wij zijn het gehele jaar geopend, dit geldt ook voor de flexcontracten. Betaling geschiedt per automatische incasso vooraf en zal rond de 23e van elke maand worden afgeschreven.

De Kleine Buddha heeft het recht het verlenen van kinderopvang te staken zodra er sprake is van een betalingsachterstand van twee maanden of meer. Tijdens vakantie, erkende feestdagen, verplichte vrije sluitingsdatum, ziekte of andere redenen van afwezigheid van uw kind vindt normaal betaling plaats. Ter compensatie voor deze dagen mogen de verlof dagen worden ingehaald.


Ouderlogin Bitcare:

Na plaatsing ontvangt u een mail met de gegevens voor uw ouderlogin. Via deze mail kunt u uw ouderlogin activeren en uw eigen wachtwoord kiezen. Daarna is de ouderlogin bereikbaar via onze website op app.bitcare.com. Via de ouderlogin kunt u: - Digitale dagboekje bekijken; - Uw facturen terugzien en downloaden; - Uw jaaroverzicht raadplegen en downloaden; - Uw gegevens wijzigen; - verlof/ruildagen doorgeven - Extra opvang dagen of dagdelen aanvragen; - Uw persoonlijke, flexibele opvangrooster doorgeven en uw kind ziek melden.
Voor Flexkindjes dient de planning minimaal 4 weken van te voren ingevoerd te worden via Bitcare. Heeft u op korte termijn, binnen 5 dagen, extra opvang nodig dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen via een van de leidsters op de groep of via de mail naar info@dekleinebuddha.nl.
Op deze manier kunnen wij zekerstellen dat u op tijd van ons een reactie ontvangt.

Wijzigingen:

Als u wilt veranderen van dagdelen, dan kunt u uw wijzigen doormailen naar info@dekleinebuddha.nl. Er zal dan worden bekeken of wijziging mogelijk is en per wanneer. U ontvangt daarover zo snel mogelijk bericht. Voor het verminderen van het aantal dagdelen opvang geldt dat het tijdig wordt doorgegeven via hetzelfde mailadres. Bij opzegging geldt een termijn van 2 maanden. De opzegging dient schriftelijk of per mail te worden ingediend.
Mocht de opvangdag niet nodig zijn dan afmelden minimaal 48 uur van te voren, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Brengen en halen:

Om de rust en speelsfeer binnen het kinderdagverblijf zoveel mogelijk te waarborgen, streven wij naar de volgende breng- en haaltijden: 's morgens brengen tussen 6.45 en 9.00 uur 's middags brengen en halen tussen 12.00 uur en 13.30 uur ‘s avonds ophalen tussen 16.00 en 18.30. Echter er is veel in overleg mogelijk ( wij zijn hierin erg flexibel). De kinderen met flex contracten hebben eigen afspraken omtrent brengen en halen.

Voor de peutergroep vragen wij de ouders rekening te houden met het dagprogramma, wij starten rond 9.15 in de kring, wanneer er peuters na deze tijd binnen komen, wordt de groep verstoord en is de concentratie van de kinderen weg.

Indien een ander dan de ouder / verzorger uw kind haalt of brengt wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de leiding van De Kleine Buddha. In het geval dat er voor ons een ‘vreemde’ uw kind komt ophalen, geven wij uw kind niet mee en zullen we direct contact met u opnemen.
Graag ook even een berichtje als je je kindje eerder komt halen of later komt brengen.


Boetes te laat brengen en ophalen


Boetes te laat brengen en ophalen Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt brengen en ophalen. Daar baseren wij de roosters van onze medewerkers/sters op. “Op tijd” wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken breng en haaltijden uw kind naar het kdv brengt en haalt. Het brengt extra kosten met zich mee als leidsters ingepland staan en u uw kind(eren) later brengt of haalt. Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt. Files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet helemaal uit te sluiten. Wij rekenen op een telefoontje of een appje als u het niet redt. Bij het te laat brengen en/of halen van meer als 10 minuten, volgt drie keer een waarschuwing. Komt het na deze waarschuwingen nog steeds voor dat het kind te vroeg of te laat gebracht of gehaald wordt, dan zal er een boete van 25 euro worden berekend op de factuur. Wanneer toch structureel te laat ophalen of te laat brengen dan zal er een gesprek plaatsvinden. Wij hopen dat ouders onze regels respecteren en rekening houden met de breng en haaltijden van hun kind(eren). Voor onze planning, roosters en voor de kinderen op de groep zou dat heel erg gewaardeerd worden.

Mochten de breng en haaltijden voor u niet haalbaar zijn, neem dan contact op met de leidinggevende, dan passen wij de planning aan, dat is altijd mogelijk in overleg.

 

Pedagogiek:

Het is onze missie om het voor ouders mogelijk te maken hun kinderen op een verantwoorde en liefdevolle wijze onder te brengen in een veilige en professionele omgeving, zodat zij werk / studie en opvoeding optimaal kunnen combineren. Onder de kernfunctie van opvang wordt verstaan: het zorgdragen voor een veilige en stimulerende omgeving zodat eigen initiatieven ontplooid kunnen worden, elk kind een eigen inbreng kan hebben en kinderen rekening houden met elkaar. De Kleine Buddha pm-ers hebben hierbij een verzorgende, begeleidende en sturende rol.
De Kleine Buddha wil onder andere: - Ervoor zorgen dat het kind tot een veilige gehechtheidsrelatie komt; - Ervoor zorgen dat het kind contacten krijgt met en waardering heeft voor andere kinderen en volwassenen; - De zelfstandigheid van het kind stimuleren, uitgaande van het kind zelf; - Zorgen dat de verscheidene aspecten van de ontwikkeling aan de orde komen; - Voldoende liefde, aandacht en veiligheid bieden zodat de kinderen vol vertrouwen hun mogelijkheden wat betreft henzelf en hun omgeving kunnen ontdekken; - Begeleiden bij leren dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen; - Speelgoed aanbieden dat is aangepast aan de ontwikkeling van het kind; - Het kind leren omgaan met de eigen emoties en emoties van anderen. E.e.a. is nader uitgewerkt in het pedagogisch plan. Dit plan is in te zien op het KDV.
 
Personeel en groepsgrootte:

Het aantal plaatsen binnen een groep is wettelijk voorgeschreven en o.a. afhankelijk van het aantal pm-ers per groep. De Kleine Buddha hanteert, conform de CAO kinderopvang, de normen ten aanzien van leidster-kind ratio en groepsgrootte.

Medewerkers van De Kleine Buddha beschikken over een opleiding zoals voorgeschreven in de CAOkinderopvang. BOL stagiaires worden boventallig ingezet. BBL stagiaires worden naarmate de tijd/stage uren ingezet op de groep oplopend van 0 tot 100%.

Kleding, verschoning en luiers:

Het is raadzaam om ervoor te zorgen dat u een setje extra kleding voor uw kind bij De Kleine Buddha achterlaat.
Luiers worden door De Kleine Buddha verstrekt.


Maaltijden:


Aan kinderen die op een ochtenddagdeel aanwezig zijn, wordt fruit of een verse fruithap en een broodmaaltijd verstrekt. Kinderen die op een middagdeel aanwezig zijn eten gezellig fruit, rijstewafeltje, yoghurt of een ander tussendoortje en aan het einde van de middag een soepstengel. Kinderen die de gehele dag aanwezig zijn gaan de gehele dag mee in ons dagritme, eet en drink momenten. Tevens wordt gedurende de gehele dag voldoende drinken (diksap, water, yoghurt, melk, thee). Ouders brengen zelf de babyvoeding mee ( melkpoeder of borstvoeding)
Ouders/verzorgers van kinderen met een speciaal dieet worden verzocht het dieet zelf mee te nemen. Borstvoeding wordt bewaard in de koelkast of diepvries. Een warme maaltijd kunnen de ouders zelf meenemen naar het kdv, wij eten de warme maaltijden om 16.30. In 2019 gaat De Kleine Buddha zelf warme maaltijden verzorgen, informatie hierover zal nog volgen.
Zijn er speciale wensen of bepaalde producten die uw kind niet mogen, geef het door aan de leidsters en wij houden rekening met de wensen van de ouders.

Overdracht naar de basisschool:

De Kleine Buddha heeft een overdrachtsformulier via ons kindvolgsysteem Pravoo. Doel van dit formulier is verbeteren van de aansluiting van kinderdagverblijf met de basisschool. Dit betekent dat van alle peuters gegevens over o.a. cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve aspecten geregistreerd worden ( 2x per jaar via Pravoo). Gegevens worden aan het einde van de kinderdagverblijfperiode, overgedragen aan school door het kdv, wij doen een warme overdracht naar de basisschool. De formulieren die wij op school afgeven worden door de ouders van tevoren goed gekeurd.

Oudercommissie/klachtenreglement:

Bij De Kleine Buddha is een oudercommissie actief. Voor vragen en of klachten kunnen de ouders ook hier terecht. De oudercommissie zal 4 x per jaar vergaderen. Het klachtenreglement ligt ter inzage op de groep of op de website te lezen. De Kleine Buddha is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang.

Algemeen:

Door inschrijving stemt u er mee in dat er gegevens van uw kind verzameld en verwerkt worden.
Alle voorwaarden blijven van kracht gedurende de periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. De prijs per uur wordt aangepast indien er wijzigingen optreden in personeelskosten of overige kosten, dit zal jaarlijks worden bekeken en zal aan de ouders bekend worden gemaakt.
Dit wordt u twee maanden van te voren mede gedeeld. De Kleine Buddha behoudt zich het recht voor wijzigingen op bovengenoemde voorwaarden te doen plaatsvinden.