Klachtenreglement

U maakt als ouder/verzorger gebruik van de kinderopvang van De Kleine Buddha. Onze medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn.

Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, kunt u deze schriftelijk indienen. De ouder zal schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekken en in het oordeel een concrete termijn stellen waarbinnen eventuele maatregelen zijn gerealiseerd. Wij zullen uw klachten zorgvuldig onderzoeken en rekening houden met de aard van de klacht en deze zo spoedig mogelijk te zullen oplossen, binnen een termijn van 6 weken. Ouders zullen zoveel mogelijk op de hoogte worden gesteld van de voortgang van de klacht en de oplossing hiervan.

Interne klachtenprocedure

Natuurlijk hopen wij dat klachten zo snel mogelijk naar tevredenheid kunnen worden opgelost door de betrokken medewerkers op locatie of op het hoofdkantoor. Wij gaan er dan ook van uit dat een klacht eerst wordt voorgelegd aan de direct betrokkene(n). Alle klachten dienen schriftelijk te worden in gediend.

Bij een klacht met betrekking op een pedagogisch medewerker en/of locatie kan er samen met de pedagogisch medewerker bekeken worden hoe de klacht is op te lossen. Komen ouders en pedagogisch medewerker er samen niet uit, dan kan een beroep gedaan worden op de leidinggevende van de pedagogisch medewerker. In het geval dat ook dan geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, is het zaak dat ouders zich wenden tot de directeur/directrice.

Er kan alleen schriftelijk een klacht worden ingediend. Hierbij geeft u aan:

-wat de reden van de klacht is;
-waarover of over wie u een klacht wilt indienen;
-wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht;
-wat al gedaan is om tot een oplossing te komen.

Externe klachtenprocedure

Als de afhandeling van de klacht door de directie u niet tevreden stelt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie waar De Kleine Buddha bij aangesloten is. Bij De Kleine Buddha is het klachtenregelement  in te lezen op de groep. Indien de situatie naar uw mening daar toe aanleiding geeft, kunt u ook direct uw klacht indienen bij de geschillencommissie. Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

Als u een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie kunt u zich wenden tot:

Geschillencommissie kinderopvang
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070 310 53 10

Maandag t/m vrijdag
9:00 – 17:00 uur

Klachtenregeling oudercommissies

Natuurlijk hopen wij dat klachten die oudercommissies hebben zo snel mogelijk naar tevredenheid kunnen worden opgelost door de betrokken medewerkers op locatie . Wij gaan er dan ook van uit dat een klacht eerst wordt voorgelegd aan de direct betrokkene(n). Alle klachten dienen schriftelijk te worden ingediend.